Nová technológia pre kamenársku výrobu

12Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti VEKAM, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie pre kamenársku výrobu. Konkrétne sa jednalo o CNC obrábacie centrum 4-osé vrátane potrebného príslušenstva pre obrábanie prírodného a umelého kameňa. Cieľ projektu naplnil cieľ pomoci v zmysle výzvy na predkladanie projektov v rámci Podpory zavádzania inovácií a technologických transferov. Realizácia predkladaného projektu prispela ku zvýšeniu konkurencieschopnosti a trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti.

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do Vašej budúcnosti

  

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VEKAM, s.r.o. zavedením inovatívne a vyspelej technológie v kamenárstve
Názov a sídlo prijímateľa: VEKAM, s.r.o., Ul. Rakové 75/19, 010 01 Žilina – Trnové (od 15.9.2016 Chotárna 1434/19, 010 01 Žilina – Trnové)
Miesto realizácie projektu: Chotárna 494/15, Žilina
Dátum začatia realizácie projektu: 19.6.2015
Dátum ukončenia realizácie projektu: 31.10.2015
Výška poskytnutého NFP: 168 448,70 EUR

Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu:
Stav PRED realizáciou projektu:

Stav PO realizácii projektu: