Inovácia procesu obrábania prírodného a umelého kameňa

Názov projektu
Inovácia procesu obrábania prírodného a umelého kameňa

Názov a sídlo Prijímateľa
VEKAM, s.r.o., Chotárna 1434/19, 010 01 Žilina – Trnové

Zazmluvnená výška NFP
148 060,00 EUR

Hlavný cieľ projektu
Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť, znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie a zvýšiť efektívnosť v procese obrábania prírodného a umelého kameňa.

Projekt je realizovaný v rámci hlavnej aktivity „Ostatné inovačné opatrenia“.

Predmetom projektu a teda aj obsahom realizácie hlavnej aktivity je obstaranie technológie pre inováciu tohto technologického procesu, dodanie na miesto realizácie, zapojenie a uvedenie do prevádzky. Realizácia projektu predstavuje pre prijímateľa počiatočnú investíciu, nakoľko daný zámer prispeje k zvýšeniu jeho technologickej úrovne vzhľadom na zásadnú zmenu výrobného procesu a prostredníctvom podpory realizácie inovačnej aktivity prispeje k zlepšeniu jeho konkurencieschopnosti.

 Realizácia projektu bude mať vplyv na zlepšenie kvality, efektívnosti a pružnosti výroby, na zníženie energetickej náročnosti výroby, ako aj na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Realizácia projektu naplní ukazovateľ P0760 – Počet inovovaných procesov, ktorý bude mať hodnotu „1“.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk
Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

Nová technológia pre kamenársku výrobu

12Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti VEKAM, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie pre kamenársku výrobu. Konkrétne sa jednalo o CNC obrábacie centrum 4-osé vrátane potrebného príslušenstva pre obrábanie prírodného a umelého kameňa. Cieľ projektu naplnil cieľ pomoci v zmysle výzvy na predkladanie projektov v rámci Podpory zavádzania inovácií a technologických transferov. Realizácia predkladaného projektu prispela ku zvýšeniu konkurencieschopnosti a trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti.

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do Vašej budúcnosti

  

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VEKAM, s.r.o. zavedením inovatívne a vyspelej technológie v kamenárstve
Názov a sídlo prijímateľa: VEKAM, s.r.o., Ul. Rakové 75/19, 010 01 Žilina – Trnové (od 15.9.2016 Chotárna 1434/19, 010 01 Žilina – Trnové)
Miesto realizácie projektu: Chotárna 494/15, Žilina
Dátum začatia realizácie projektu: 19.6.2015
Dátum ukončenia realizácie projektu: 31.10.2015
Výška poskytnutého NFP: 168 448,70 EUR

Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu:
Stav PRED realizáciou projektu:

Stav PO realizácii projektu: